Organisatie

Bestuur
Ton Soeters
Voorzitter (LC Bussum Godelinde)
Frank Marcus
Secretaris
(LC Gouda)
Peter van Es
Penningmeester (LC Hilversum)

Ons Beloningsbeleid
De bestuurders en vrijwilligers van de Stichting Samenwerking Lions Nederland-Indonesië genieten geen beloning of vergoeding bij het uitoefenen van activiteiten namens de stichting. Eventuele vergoeding voor gemaakte onkosten is wel mogelijk.

Naam ANBI: Stichting Samenwerking Lions Nederland-Indonesië
K.v.K: 30286840 
RSIN/Fiscaal nummer: 8223 37 940
Website: www.slni.nl 
E-mail: secretaris@slni.nl
Adres: Concordiaweg 149 | 4206 BK Gorinchem
Postadres: Terwenstraat 6 | 2804 JW Gouda |

Onze Fondsenwerving
De stichting verwerft haar middelen door:
subsidies, giften en donaties
hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten
doelgerichte jaarlijkse fondsenwervingsacties.

Ons Fondsenbeheer
De stichting heeft haar gelden in kas bij de Rabobank. De stichting houdt geen groter vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling. De kosten voor het werven van geld en beheerskosten moeten in redelijke verhouding staan tot de bestedingen.